قدرت دفاعی ایران برای دشمن بزرگ طراحی شده است/ اشراف کامل بر اوضاع منطقه