کعبه را از دست آل سعود آزاد کنیم قدس آزاد خواهد شد.