آیا بلایی که سر دانش هسته ای آمد، در عرصه فضایی تکرار می شود؟