انتقامی خاص در انتظار اسراییل است / پاسخ ترور دانشمندان هسته ای را به صهیونیستها دادیم